Współpraca z Unią Europejską

Realizacja Projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOCHEM Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”pt:

”Udoskonalone wytwarzanie ogniw paliwowych mające na celu wydłużenie czasu eksploatacji, poprawę parametrów pracy, w szczególności mocy przypadającej na jednostkę objętości/masy ogniwa, oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez zastosowanie alternatywnych układów katalitycznych w technologii poligraficznej”

cele projektu i planowane efekty:

Celem projektu jest udoskonalone wytwarzanie ogniw paliwowych mające na celu wydłużenie czasu eksploatacji oraz poprawę parametrów pracy. W szczególności poprawiona ma zostać moc jednostkowa ogniwa (moc przypadającej na jednostkę powierzchni/objętości/masy ogniwa). Znaczące obniżenie kosztów inwestycyjnych zostanie osiągnięte poprzez zastosowanie technologii poligraficznych (drukarskich) do produkcji poszczególnych warstw ogniw jak również do nanoszenia alternatywnych układów katalitycznych. Wzrost żywotności oraz sprawności ogniw pozwoli na obniżenie kosztów produkcji, oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez zastosowanie alternatywnych układów katalitycznych, również nanoszonych metodami poligraficznymi, w sposób wysoce wydajny i kontrolowany.

całkowita wartość projektu: 4 473 492,96 PLN

wartość dofinansowania: 3 450 087,37 PLN


ADO company is involved in EU co-funded research project “Improved production of fuel cells in order to extend the life, improving the operating parameters, in particular the power per unit volume / mass of cells, and to reduce investment and operating costs through the use of alternative catalytic systems in printing technology”.

The aim of the project is enhanced production of fuel cells in order to extend the life and improve performance. In particular to be improved power density (power per unit area volume / weight of the cell). Significant reduction of investment costs will be achieved by applying the offset technology for the production of each layer of the cells as well as to the application of alternative catalyst systems on the fuel cell layers. The increase in lifetime and efficiency of the cells will reduce costs, and lower investment and operating costs through the use of alternative catalyst systems, the methods applied in printing, in a highly efficient and controlled way.